คณะกรรมการประจำส่วนงาน

...
ตำแหน่ง :
ประธานกรรมการ
อีเมล์ :
manop.chunin17@gmail.com

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
watcharee.p@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
pinkanok2519@gmail.com

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
pongpat.p@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
termpetch.s@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
torasa22@hotmail.com

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
montira.p@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการและเลขานุการ
อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
challika.m@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเลขานุการ
อีเมล์ :
phonpen.r@arts.kmutnb.ac.th

...
ตำแหน่ง :
กรรมการ
อีเมล์ :
kamonnatm@hotmail.com