ปรัชญาและอัตลักษณ์

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์

 

ปรัชญา      :   คนพัฒนาชาติ  ศิลปศาสตร์พัฒนาคน

ปณิธาน     :   มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์    :   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางสังคมศาสตร์และเป็นแหล่งบริการ

                      ทางด้านวิชาการ สร้าง และนำเสนองานวิจัยในระดับสากล


พันธกิจ 

           1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

           2. จัดบริการการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และงานบริการวิชาการสู่สังคม

           3. พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์

           4. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

           5. ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ 

           1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาประเทศ

           2. สร้างงานบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม

           3. สร้างองค์ความรู้ และต่อยอดงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

           4. สร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

           5. สืบสานวัฒนธรรมไทยและศาสนา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เอกลักษณ์ : พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานทางสังคมศาสตร์

พัฒนาคน      หมายถึง   การพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

พัฒนางาน     หมายถึง   การทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้

สังคมศาสตร์   หมายถึง   ภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์


อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม

บัณฑิต         หมายถึง   บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คิดได้           หมายถึง   การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

ทำเป็น         หมายถึง   การประยุกต์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์

เน้นคุณธรรม  หมายถึง   คุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ซื่อสัตย์ มีวินัย และจิตอาสา