บุคลากรภาควิชามนุษยศาสตร์

...

Asst. Prof. Dr.Termpetch Sookhanaphibarn

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

อีเมล์ :
termpetch.s@arts.kmutnb.ac.th

...

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

Prof. Dr.Manop Chunin

อาจารย์

อีเมล์ :
manop.chunin17@gmail.com

...

รองศาสตราจารย์ ชวนีย์ พงศาพิชณ์

Assoc. Prof. Chawanee Pongsapitch

อาจารย์

อีเมล์ :
chawanee.p@arts.kmutnb.ac.th

...

Dr.Pharadee Bootsaksri

อาจารย์

อีเมล์ :
phara66@gmail.com

...

Dr.Chanadda Petchprayoon

อาจารย์

อีเมล์ :
chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี

Dr.Nontirat Pathanapakdee

อาจารย์

อีเมล์ :
nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th

...

Asst. Prof. Dr.Soontaree Saksri

อาจารย์

อีเมล์ :
soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Assoc. Prof. Dr.Pinkanok Wongpinpech

อาจารย์

อีเมล์ :
pinkanok2519@gmail.com

...

Asst. Prof. Dr.Benjawan Boonyapraphan

อาจารย์

อีเมล์ :
boonyaprapun44@gmail.com

...

Assoc. Prof. Dr.Prajak Pratitas

อาจารย์

อีเมล์ :
prajuk1@gmail.com

...

Apichada Chueajedton

อาจารย์

อีเมล์ :
apichada.c@arts.kmutnb.ac.th

...

Virot Noiyai

อาจารย์

อีเมล์ :
virot.n@arts.kmutnb.ac.th

...

อาจารย์ ดร.รติ มณีงาม

Dr.Rati Maneengam

อาจารย์

อีเมล์ :
rati.m@arts.kmutnb.ac.th