ภาพกิจกรรม

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตรประยุกต


  • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตรประยุกต 

    ประจําปการศึกษา 2560 วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46