ภาพกิจกรรม

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ 

    วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

    ณ ห้องประชุม Arcadia Auditorium ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ