ภาพกิจกรรม

   โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย


  • โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย

     

    วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์