ภาพกิจกรรม

   โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน


  • โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน

    ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์