ภาพกิจกรรม

   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง