ภาพกิจกรรม

   การบริหารจัดการงานพัสดุแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นองค์กรโปร่งใส


  • การบริหารจัดการงานพัสดุแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นองค์กรโปร่งใส

    วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46