ภาพกิจกรรม

   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน


  • พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

     ณ อประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันจันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561