ภาพกิจกรรม

   โครงการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท อีบีเอ็ม-พาพส์ท (ประเทศไทย) จากัด