ภาพกิจกรรม

   โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง


  • โครงการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    ณ บริษัท อีบีเอ็ม-พาพส์ท (ประเทศไทย) จากัด
    วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561