ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วนเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธ์ภาพ

    วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2561