ภาพกิจกรรม

   โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กำหนดจัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558   ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง CrystalSyrnphony  ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว