ภาพกิจกรรม

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการ


  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการ

    เรื่อง ระบบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

    ณ ห้องประชุม 415  ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.