ภาพกิจกรรม

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ

  และ การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน

  วิทยากร
  - รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อุตกฤษฎ์ ผู้แทนคณะคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ผู้แทนคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

  ผู้ดำเนินรายการ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ หวานชิด อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  โครงการฯ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการเรียนการสอน

  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์