ภาพกิจกรรม

   โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย


  •                                                                                   โครงการ "ทฤษฎีการเกิดไฟ ประเภทของไฟ วิธีการดับไฟประเภทต่างๆ"                                                                                                                                                                                             วัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรในคณะได้รู้จักวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์การดับไฟ การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ วิทยากร - คุณมนต์สวรรค์ ลาภทวี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบวรมงคล ผู้ดำเนินรายการ - คุณวันศิริ เจาตระกูล วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 415 เวลา 09.00-12.00 น. ลานเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00-16.00 น.