ภาพกิจกรรม

   การจัดนิทรรศการ เรื่อง "โครงข่ายเศรษฐกิจไทย-ตะวันออกกลาง:โอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในยุคประเทศไทย 4.0"


  • การจัดนิทรรศการ เรื่อง "โครงข่ายเศรษฐกิจไทย-ตะวันออกกลาง:โอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในยุคประเทศไทย 4.0"