ภาพกิจกรรม

   โครงการ Big Cleaning Day (5ส.)


  • โครงการ Big Cleaning Day (5ส.)

    โครงการ Big Cleaning Day (5ส.) ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day (5ส.) โดยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าทำงานยิ่งขึ้น วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ .