ภาพกิจกรรม

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ช้างพึ่ง

       ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ภารดี ประพฤติกิจ

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.

          ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์