ภาพกิจกรรม

   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภางะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ภาควิชามนุษยศาสตร์  จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

    โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภางะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  

    วันที่ 15 พฤษภาคม  2558  เวลา 08.00 - 16.00 น.

    ณ ห้องประชุม 12B06 -07 ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชีนี