ภาพกิจกรรม

   โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46

  ติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมกับ คุณพรภิรมย์ แก้วมีแสง โทร 3537