ภาพกิจกรรม

   โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


 • เชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมทำบุญ

  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46

  กำหนดการ

  10.00 น.  พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปเดินทางมาถึง

  10.30 น.  พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์          

  11.00 น.  ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารเพล       

  12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน