ภาพกิจกรรม

   โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps


  • สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps 

     ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้อ 703 อาคารประลอง  ตึก 44 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบ Google Apps  ในการปฏิบัติงาน