ภาพกิจกรรม

   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
  ด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการวิจัย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  กับ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก