ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


 • โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2558

  วัน 23 มิถุนายน 2558  เวลา 08.00 - 16.00 น.

  ณ ห้องประชุม 12B06 -07 ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชีนี

   วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เวลา 06.00 น. 

  โรงแรมรีเจนท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี