ภาพกิจกรรม

   โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์


  • พิธีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ

    โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์

    ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘