ภาพกิจกรรม

   Big Cleaning Day


 • Big Cleaning Day

  วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

                    09.00 – 09.15 น. คณบดีกล่าวเปิดโครงการ

                                                      09.15 – 12.00 น. ทำความสะอาด อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

                     12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

                 13.00 – 16.00 น. ทำกิจกรรม 5ส (ต่อ)