ภาพกิจกรรม

   คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ


  • คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลง

    ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ

    และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

    สถาบันเทคเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง