ภาพกิจกรรม

   โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา


  • ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

    วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

         09.00 น.  ตั้งขบวนหน้าอาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    10.00 น.  เวียนเทียนรอบอุโบสถและถวายเทียนพรรษา