ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการจัดการ PLACEMENT TEST


  • โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการจัดการ  PLACEMENT TEST

    วันที่ 21-23 กรกฏาคม 2558

    ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์