ภาพกิจกรรม

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  ประจำปีการศึกษา 2558

  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

  เวลา 8.30 - 13.00 น.