ภาพกิจกรรม

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  

   ยินดีต้อนรับ

   คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ประจำปีงบประมาณ 2558

  วันพุธที่ 9 กันยายน 2558

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์