ภาพกิจกรรม

   คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

    วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์