ภาพกิจกรรม

   โครงการฝึกอบรม ออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ภาควิชามนุษยศาสตร์  จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

    โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  ออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จ

    วันที่ 13 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 - 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม 415ชั้น 4  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์