ภาพกิจกรรม

   การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamwaver & Google Application เบื้องต้อ


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ภาควิชาภาษา   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและ อุตสาหกรรม

    โครงการบรรยายพิเศษ การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamwaver & Google Application เบื้องต้อ

    วันที่ 16 พฤศจิกายน  2558  เวลา 18.00 - 21.00 น.

    ณ ห้องประชุม 402ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์