ภาพกิจกรรม

   โครงการอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

    ภาควิชาภาษา 

    โครงการอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

    วันที่ 2 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2558

    ณ ห้องประชุม 406 สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ.