ภาพกิจกรรม

   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี มจพ


  • จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีฯ

    วันที่ 1 - 7  ธันวาคม  2558  เวลา 09.00-17.00 น.   ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ