ภาพกิจกรรม

   การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจในนโยบาย กฏ ระเบียบ ของมหาวิยาลัย


  • การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจในนโยบาย กฏ ระเบียบ ของมหาวิยาลัย

    ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมปนะชุมสำนักงานคณบดี

    ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

    เวลา 10.00 - 12.00 น.

    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์