ภาพกิจกรรม

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2


  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษให้แก่ผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  รุ่นที่ 2

    จัดอบรมที่ มจพ. กรุงเทมหานคร  ห้องเรียน 406  สำนักคอมพิวเตอร์

    กลุ่มที่ 4 อบรมวันจันทร์และวันพุธ  15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 - 11.00น.

    กลุ่มที่ 5 อบรมวันจันทร์และวันพุธ  15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม  2559 เวลา 13.00 - 15.00น.

            กลุ่มที่ 6 อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 - 11.00น.