ภาพกิจกรรม

   พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


  • พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

    วันที่ 5-20 เมษายน 2559

    วัดวิมุตยาราม