ภาพกิจกรรม

   โครงการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการกันโรงเรียนวัดปราสาท


  • โครงการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการกันโรงเรียนวัดปราสาท

    ห้อง SOUND LAB ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชีนี