ภาพกิจกรรม

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


 • ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  ประจำปีการศึกษา 2559

  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

  ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

  เวลา 12.00 - 16.00 น.