ภาพกิจกรรม

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง


  • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

     โรงเรียนวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี

    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

    เวลา 8.00 - 16.00น.