ภาพกิจกรรม

   Active Learning หนทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยด้วย Critical Thinking


  • Active Learning  หนทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยด้วย Critical Thinking

     

    วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2559

    ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

    เวลา 13.00 - 16.20 น.