รายละเอียดข่าว

    มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562


 • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562

  ภาควิชาภาษา มคอ.3 มคอ.5

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3 มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์

   

  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

  ภาควิชาภาษา 

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ มคอ.3 มคอ.5

  ภาควิชามนุษยศาสตร์

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม 2563