รายละเอียดข่าว

   ประชาสัมพันธ์


  1. กองบรรณาธิการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิมเผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่ม  เปลี่ยนเป็น การเผยแพร่วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

  2. ปิดรับบทความปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) เนื่องจากได้รับบทความครบตามจำนวนแล้ว

  3. เปิดรับการส่งบทความปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

  4. ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2563 วารสารฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร เช่น การจัดพิมพ์เดิมจาก 2 คอลัมน์เป็น 1 คอลัมน์ ขอให้ผู้สนใจดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมบทความได้ทาง  Author Guidelines และจะต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หากพบว่าผู้สนใจไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์จึงจะนำบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองต่อไป

   

   

  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการจัดเก็บค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ ดังนี้

  1. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย จำนวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งบทความ

  2. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ จำนวนเงิน 2,700 บาทต่อหนึ่งบทความ

  3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเนื้อหาในการตีพิมพ์เกิน 15 หน้า จะจัดเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมในอัตรา 300 บาทต่อหนึ่งหน้า  ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเนื้อหาที่เพิ่มเติมแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 18 หน้าต่อหนึ่งบทความ

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม 2563