รายละเอียดข่าว

   ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม 2563