รายละเอียดข่าว

   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิ


  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

    ฉบับเดิม

    ฉบับปรับปรุง

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 14 มกราคม 2564