รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคในโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเทคในโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ปรึกษา
  นักศึกษา และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา

  รางวัลดีเยี่ยม
  นางสาวพรนิภา รัตนบุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี

  วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตในกลุ่มสมาชิกองค์การ
  ธุรกิจเครือข่าย


  รางวัลดีมาก
  นางสาวศันสนีย์ กุลพงค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม ภาควิชาภาษา

  วิทยานิพนธ์เรื่อง ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานในบริษัท
  เทคโนโลยีสารสนเทศนานาชาติ

  รางวัลดี
  นางสาวนภาอร เกษมจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เรื่อง การศึกษาลักษณะและเจตคติในการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 16 มีนาคม 2564